ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Deceuninck, spol. s r.o. (székhelye: 627 00 Brno, Tuřanka 1519/115a,
cégjegyzékszáma: 49445553, bejegyezve a Brünni Kerületi Bíróság cégjezékében, szakasz: C, betétszám: 12279)
 
 
Az Deceuninck, spol. s r.o., cégjegyzékszáma: 49445553, székhelye: Tuřanka 1519/115a, irányítószám: 627 00 (a továbbiakban „adatkezelő”), a vállalkozói tevékenységével kapcsolatban az ügyfelei, illetve a potenciális ügyfelei személyes adatait kezeli.
 
Az Európai Parlament és Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 sz. rendelete (2016. április 27.) értelmében a jelen dokumentum célja, hogy az adatkezelő az ügyfeleinek teljes körű tájékoztatást nyújtson a személyes adataik kezeléséről, elsősorban arról, milyen mértékben és milyen célból kezeli a személyes adataikat, ki és milyen módon kezeli a személyes adatokat, kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, a személyes adataikhoz való hozzáférési jogaikról, a személyes adataik helyesbítésére való jogról, továbbá a vonatkozó jogszabály szerinti egyéb jogokról.
 
Jelen dokumentum nyilvánosan hozzáférhető az adatkezelő internetes honlapján: http://www.deceuninck.cz/.
 
I.
Fogalommeghatározások
 
 1. A jelen dokumentumban használt szavak és kifejezések a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a következő jelentéssel bírnak:
 
Személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, például utónév, családnév, születési idő, lakcím, azonosító számok, e-mail cím stb.;
Érintett személy az a természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak;
Adatkezelés
 
a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összesége, például adatgyűjtés, rögzítés, rendezés, mentés, igazítás vagy módosítás, keresés, betekintés, felhasználás, hozzáférhetővé tétel adathordozás útján, terjesztés vagy bármilyen hozzáférhetővé tétel, sorba rendezés, korlátozás, törlés, megsemmisítés;
Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel és felelősséget vállal ezen adatok kezeléséért, az adatkezelő: Deceuninck, spol. s r.o., székhelye: Brno, Tuřanka 1519/115a, irányítószám: 627 00, cégjegyzékszám: 49445553
Címzett
 
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik;
Adatfeldolgozó
 
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 
Az érintett hozzájárulása
 
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 
Érzékeny személyes adatok
 
a személyes adatok külön kategóriája, amely tartalmazza a faji vagy etnikai eredetről, a politikai nézetről, a vallási vagy a filozófiai hovatartozásról, a szakszervezeti tagságról, az egészségi állapotról, a szexuális beállítottságról, a jogsértésekről vagy bármilyen jogerős ítéletről szóló adatokat, továbbá genetikai és biometriai adatokat; ezek az adatok önmagukban árthatnak az alanynak a társadalomban, a munkahelyen, az iskolában vagy akár a diszkriminációját is okozhatják;
 
Felelős személy
 
a társaság igazgatója Radek Slabák, e-mail címe: info@deceuninck.com, telefonszáma: 420 547 427 777, aki az adatkezelő megbízásából a jelen dokumentum VII. cikkében meghatározott jogokat és kötelezettségeket gyakorol az ügyfelekkel és a beszállítókkal szemben, kapcsolattartó személy az ügyfelek és a beszállítók felé a személyes adatok védelmét érintő ügyekben, képviseli az adatkezelőt és a nevében eljár a felügyeleti szervek előtt;
Felügyeleti szerv
 
Adatvédelmi Hivatal (székhelye: Praha 7, Pplk. Sochora 27, irányítószám: 170 00, telefonszám: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz;
Kamerarendszer
 
egy automatikus működésű, a megfigyelt helyről (vagyis az adatkezelő 627 00 Brno, Tuřanka 1519/115a címen lévő székhelye területeiről) képi felvételek készítésére és a feévételek adathordozó lemezre történő tárolásra alkalmas telepített rendszer; a kamerarendszer révén beszerzett személyes adatok kezeléséről és a beszerzett kamera felvételekről szóló részletes információkat egy külön dokumentum tartalmaz, amelyet az érintett személyeknek az adatkezelő külön igény alapján ád át;
 
Kamerafelvétel a kamerarendszer által készített képi felvétel.
 
 
II.
Az adatkezelő azonosítása
 
 1. A vállalkozásii tevékenységgel kapcsolatban gyűjtött személyes ügyféladatok kezelője az Deceuninck, spol. s r.o. társaság (cégjegyzékszáma: 49445553, székhelye: Tuřanka 1519/115a, postai irányítószáma: 627 00, bejegyezve a Brünni Kerületi Bíróság cégjegyzékében, szakasz: C, betáétszám: 12279).
 2. Az adatkezelőelérhetőségei:
  • címe: Brno, Tuřanka 1519/115a, postai irányítószáma: 627 00
  • tel.: + 420 547 427 777
  • e-mail: info@deceuninck.com.
 
III.
Érintett személyek és a személyes adatok kategóriái
 
 1. Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelő termékei iránt érdeklődő vevőügyfelekkel és potenciális ügyfeleikkel kapcsolatban kezeli, vagy azokkal, akik előzetes hozzájárulást adtak az adatkezelőnek az ajánlatok küldéséhez (a továbbiakban „ügyfelek“).
 1. Az adatkezelő a tevékenyséhégez használt termékeket vagy szolgáltatásokat szállító személyek adatait is kezeli (a továbbiakban „beszállítók“).
 2. Az adatkezelő által az ügyfelekkel kapcsolatban kezelt személyes adok kategóriájába az alábbiak tartoznak:
 • azonosító alapadatok (a vevő egyértelmű és összetéveszthetetlen azonosítására szolgáló adatok): akadémiai titulus, utónév, családnév, cégnév, állandó lakcím, vállalkozás helye, cégjegyszékszám, adószám, banki adatok;
 • elérhetőségek (a vevővel való kapcsolattartásra szolgáló személyes adatok): e-mail cím, mobiltelefonszám, telefonszám;
 • a megvásárolt árura vonatkozó információk: a megvásárolt áru fajtája, leírása, mennyisége és ára;
 • a vevő és az adatkezelő közötti kapcsolattartás adatai (ezek az adatok az áru adatkezelő részéről vevőnek történő szállítás során felmerülő kapcsolattartás során jönnek létre): írásbeli és elektronikus kapcsolattartás;
 • más személyről szóló adatok (az adatkezelő ügyfeleiként nyilvántartott jogi személyeket képviselő természetes személyek személyes adatai): utónév, családnév, beosztás, természetes személy elérhetőségei;
 • leíró adatok: a kamerarendszer képfelvétele.
 
 1. Az adatkezelő által a beszállítókkal kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriájába ezek tartoznak:
 
 • azonosító alapadatok (az egyértelmű és összetéveszthetetlen azonosításra alkalmas beszállítói adatok): akadémiai titulus, utónév, családnév, cégnév (magánvállalkozónál), állandó lakcím, vállalkozás helye, cégjegyzékszám, adószám, banki adatok;
 • elérhetőségek (a beszállítóval való kapcsolattartásra szolgáló személyes adatok): e-mail cím, mobiltelefonszám, telefonszám;
 • a beszállító és az adatkezelő közötti kapcsolattartás adatai (ezek az adatok az áru adatkezelő és vevő közötti szállításakor történő kapcsolattartáskor keletkeznek): írásbeli és elektronikus kapcsolattartás;
 • más személyről szóló adatok (az adatkezelő beszállítóiként nyilvántartott jogi személyeket képviselő természetes személyek személyes adatai): utónév, vezetéknév, beosztás, a természetes személy elérhetőségei;
 
IV.
A személyes adatok kezelésének céljai és jogi indoka
 
 1. Az adatkezelő a vevők és a beszállítók személyes adatait az alábbi céllal kezeli:
 
 • Az adatkezelő a személyes adatokat elsősorban a következő jogszabályokban előírt kötelezettség teljesítése céljából kezeli: a polgári törvénykönyvről szóló Tt. 89/2012. sz. törvény, a hozzáadott értékadóról szóló Tt. 335/2004. sz. törvény, a jövedelemadóról szóló Tt. 563/1992. sz. törvény, a könyvelésről szóló Tt. 563/1991.sz. törvény, az adatmegőrzésről és az iratszolgáltatásról szóló Tt. 499/2004. sz. törvény stb., tehát elsősorban számviteli, adózási és archiválási célból
 • Az adatkezelő továbbá a szerződés létrejötte céljából kezeli a személyes adatokat, ami különösen a következő tevékenységeket foglalja magában: intézkedések a szerződéskötés előtt, a megrendelés leadása, átvétele és teljesítése, az áruvásárlás lehetővé tétele az Deceuninck-Online rendszerben, az ügylet teljesülése, a számla kiállítása, a létrejött szerződésekből eredő esetlegesen érvényesített igények ügyintézése, az áru kézbesítése a vevőnek, hűségprogramok különböző formáinak nyújtása stb.;
 • Az adatkezelő a személyes adatokat a jogos érdekei céljából is kezelheti; a jogos érdekei közé a következő tevékenységek tartoznak: az adatkezelő jogi igényeinek érvényesítése a vevővel vagy a beszállítóval szemben, a vevőkkel szembeni követelések biztosítása a biztosítónál, kamerafelvételek készítése kamerarendszer segítségével, amelyet az adatkezelő a vagyonvédelemre hasznosít, belső adminisztrációs folyamatok, közvetlen marketing tevékenység az üzleti közlések továbbküldése formájában a vevőnek az adatkezelő árujának kínálatával, valamint más marketing akciók a vevőkkel kapcsolatban meghívók vásárokra, kiállításokra, bemutatókra.
 
 1. Az adatkezelő a vevők és beszállítók személyes adatait – a jelen cikk előző bekezdése értelmében – mindig a lenti jogi okok legalább egyikének teljesülése miatt kezeli: a szerződés teljesüléséhez szükséges jogi ok a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja értelmében, a jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges jogi ok a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja értelmében, valamint az adatkezelő jogos érdekeihez szükséges jogi ok a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében . Ha az adatkezelő által végzett adatkezelés során a fenti jogi okok legalább egyike teljesül, az adatkezelő a meglévő vevőinél azok hozzájárulása nélkül is kezelheti a személyes adataikat.
 2. A társaság a személyes adatokat a potenciális vevőknél a következő jogi okból kezeli: a vevő által az adatkezelőnek adott előzetes hozzájárulása az információs társadalom bizonyos szolgáltatásairól szóló Tt. 480/2004. sz. törvénnyel összhangban a személyes adatok kezelésére vonatkozó információ átadásáról az adatkezelő jogos érdekei alapján a GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontja értelmében. Az adatkezelő a fenti jogos érdekből kezelheti a potenciális vevő személyes adatainak nyilvántartását az adatbázisban és a meghatározott marketing tevékenységekhez az adott potenciális vevőnél, különösen az üzleti információk továbbítása formájában a vevőknek az adatkezelő árukínálatával kapcsolatban.
 
V.
Az adattárolás időtartama, forrása és az adatfeldolgozás módja
 
 
 1. Az adatkezelő a vevő vagy a beszállító személyes adatait a vevővel vagy a beszállítóval fennálló jogviszony idejéig kezeli. A szerződéses viszony megszűnése és a szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése után az adatkezelő a vevő vagy a beszállító személyes adatait csak az elengedhetetlenül szükséges időszakra, vagyis legfeljebb 10 évig kezeli. A személyes adatok kezelésének idejét különösen az általános és a különleges elévülési idők szerint kezelik, a polgári törvénykönyvről szóló Tt. 89/2012. sz. törvény értelmében.
 2. Ha a potenciális vevő előzetes engedélyt ad az üzleti információk továbbküldésére, vagyis marketing célokra vagy szerződéskötési ajánlat céljaira, a személyes adatok tárolásának idejét az engedély megadásától számított 5 évben korlátozzuk.
 3. A személyes adatok tárolási idejének meghatározásakor figyelembe vesszük, hogy csak a legszükségesebb időszakról legyen szó a kötelezettségi jogviszonyokból eredő vagy a jogszabályokban meghatározott jogok és kötelezettségek biztosításához.
 4. A személyes adatok kezelésekor az adatkezelő a minimalizáció elvét alkalmazza, ami az jelenti, hogy amint letelik a személyes adatok tárolási ideje, az adatkezelő ezeket a személyes adatok névteleníti vagy törli az adatbázisaiból és informatikai rendszereiből. Az adatkezelő szigorú szabályokat hozott a személyes adatok tárolására, amelyek biztosítják, hogy azokat nem tárolja hosszabb ideig annál, mint amennyire jogosult vagy köteles.
 5. Az adatkezelő a következő forrásokból szerzi be a vevő személyes adatait:
  • közvetlenül a vevőtől vagy a beszállítótól,
  • nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (cégjegyzék, nyilvántartások és jegyzékek, az interneten nyilvánosan elérhető információk, amelyeket maga a vevő vagy a beszállító tesz közzé magáról – vevői vagy beszállítói internetes honlapok),
  • az adatkezelő által használt kamerarendszerrel készített kamerafelvételek segítségével (a kamerarendszer segítségével beszerzett személyes adatok kezeléséről és a beszerzett kamerafelvételekről szóló részletes információkat egy külön dokumentum tartalmazza, amelyet az adatkezelő érintett személyeknek külön kérés alapján mutat be).
 1. A vevők és a beszállítók személyes adatainak kezelését az adatkezelő követlenül a székhelyén végzi, a munkavállalói bevonásával. Az adatkezelés elektronikus formában számítástechnikai eszközökkel és papíralapon, kézzel történik. Az adatkezelő megfelelő és elegendő műszaki-szervezési intézkedéseket tett az általa kezelt vevői és beszállítói személyes adatok védelmének érdekében azért, hogy ne kerülhessen sor a személyes adatokhoz történő jogosulatlan vagy véletlenszerű hozzáférésre, módosítására, megsemmisülésére, elvesztésére, jogosulatlan átvitelére, jogosulatlan kezelésére vagy a személyes adatokkal történő más visszaélésre. A vevők és beszállítók személyes adataival kapcsolatba kerülő személyek elfogadják az adatok alanyainak magántulajdonhoz való jogának védelmét, és kötelesek a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok szerint eljárni. Az adatkezelőnél a vevői és beszállítói személyes adatok kezelésekor nem történik sem automatizált döntéshozás, sem profilalkotás.
 2. Az adatkezelő a vevői vagy beszállítói személyes adatokat az illetékes vevő vagy beszállító által nyújtott mértékben kezeli, a közöttük fennálló kötelezettségi viszonnyal kapcsolatban, vagy amelyeket az adatkezelő más módon szerzett be, és azokat a jogszabályokkal vagy a jogszabályi kötelezettségei teljesítésével összhangban kezel.
 
 
 
 
VI.
Címzettek kategóriái
 
 1. Az adatkezelő a vevők személyes adatait a következő címzetteknek nyújthatja:
 
 • közigazgatási hatóságok, vagy a jogszabályokban meghatározott törvényi kötelezettségek teljesítése keretében egyéb alanyok (például felügyeleti szervek, bíróságok, a büntetőeljárásban eljáró hatóságok, végrehajtók, közjegyzők, vagyonfelügyelők, vámhatóságok stb.);
 • további alanyok, ha ez az adatkezelő jogainak védelméhez szükséges (például biztosítók a biztosítási követelésekről szóló megállapodásoknál, a biztosított igény érvényesítésekor, bíróságoknak a különféle jogi igények érvényesítésekor, a végrehajtóknak stb.);
 • további társaságoknak a Deceuninck belga konszern keretében, akik az egységes központi üzleti vezetés és vagyoni szerkezet alá tartoznak a Deceuninck N.V. anyavállalat vezetésével,
 • az adatkezelő tevékenységéhez szükséges további szolgáltatóknak (például könyvvizsgálói szolgáltatások, adótancsadói szolgáltatások, jogi szolgáltatások, árufuvarozás biztosítása, fordítóknak szövegek fordítására, marketing ügynökségeknek stb.).
VII.
A vevők és a beszállítók jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban
 1. A vevő vagy a beszállító, akinek személyes adatait az adatkezelő kezeli, a következő jogokat érvényesítheti:
 1. a személyes adatokhoz való hozzáférés joga (lásd 2. bekezdés),
 2. a személyes adatok javításának joga (lásd 3. bekezdés),
 3. a személyes adatok törlésének joga (lásd 4. bekezdés),
 4. az adatkezelés korlátozásának joga (lásd 5. bekezdés),
 5. az adahordozhatóság joga (lásd 6. bekezdés),
 6. tiltakozáshoz való jog (lásd 7. bekezdés),
 7. panasz benyújtásának joga a felügyelő hivatalnál (lásd 8. cikk).
 1. A vevő vagy a beszállító jogosultarra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; címzettek kategóriái; az időszak, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.
 2. A vevő vagy a beszállító továbbá követelheti, hogy az adatkezelő haladéktalanul helyesbítse az őt érintő pontatlan személyes adatokat. Tekintettel az adatfeldolgozás céljára a vevő vagy a beszállító utólagos nyilatkozat útján kiegészítheti a hiányos személyes adatait.
 3. A vevő vagy a beszállító követelheti, hogy az adatkezelő haladéktalanul törölje az adott vevőt vagy beszállítót érintő személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles ezeket a személyes adatokat haladéktalanul törölni, ha adott a következő okok egyike:
  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  2. a vevő vagy a beszállító visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. a vevő vagy a beszállító a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
  4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 4. Az ügyfél vagy a beszállító jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  1. a vevő vagy a beszállító vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és az ügyfél vagy a beszállító ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az ügyfél vagy a beszállító igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. a vevő vagy a beszállító kifogást emel a GDPR 21. cikke (1) bekezdése értelmében, amíg nem ellenőrizték, hogy az adatkezelő jogos indokai túlnyomó többségben vannak a vevő vagy a beszállító jogos indokaival szemben.
 5. Az ügyfél vagy a beszállító jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.
 6. Az ügyfél vagy a beszállító jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az ügyfél vagy a beszállító jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 7. Anélkül, hogy ez bármilyen más jogorvoslati eszközt érintene, az ügyfél vagy a beszállító panaszt emelhet az Adatvédelmi Hivatalnál (székhelye: Pplk. Sochora 27, Praha 7, Postai irányítószám: 170 00, telefonszám: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz), ha az ügyfél vagy a beszállító úgy véli, hogy személyes adatai kezelésével megsértették a GDPR rendelet bizonyos rendelkezései.t
 8. A jelen cikk előző 2–7. fejezetében részletezett jogok és kötelezettségek közvetlenül az adatkezelőnél érvényesíthetők, mégpedig az arra kijelölt személynél e-mailben az info@deceuninck.com címen vagy postai úton az adatkezelő székhelyén: Brno, Tuřanka 1519/115a, postai irányítószám: 627 00.
 9. A személyes adatok kereskedelmi és szolgáltatási termékek ajánlatának céljából történő kezelésével kapcsolatban viszont az ügyfél vagy a beszállító nem tárgya semmilyen automatizált adatkezelésen alapuló határozatnak, amely rá nézve bármilyen jogi hatásokkal járna vagy őt jelentősen érintené. 
 10. Az ügyfél vagy a beszállító által érvényesített jogokkal kapcsolatos nyilatkozatokat és közléseket az adatkezelő díjtalanul a lehető leghamarabb, de legkésőbb a jog érvényesítését követő egy (1) hónapon belül közli. Az adatkezelő az így meghatározott határidőt szükség esetén – tekintettel a kérelem összetettségére és a kérelmek számára – két (2) hónappal meghosszabbíthatja. Az adatkezelő a meghatározott határidő meghosszabbításáról és annak okairól is köteles tájékoztatni az ügyfelet vagy a beszállítót.
 11. Az adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy ha az ügyfél vagy a beszállító fenti jogait indokolatlanul vagy aránytalanul érvényesíti, különösen mert ismétlődik, az igényelt információk nyújtásával kapcsolatos adminisztratív költségeket figyelembe vevő díjat számlázzon ki az ügyfélnek vagy a beszállítónak, vagy elutasítsa az ügyfél vagy a beszállító kérelmének teljesítését.
 
Brno, 2018. április 30.
 
 
az Deceuninck, spol. s r.o. társaság nevében
Radek Slabák, cégvezető